Informatie en reglement

DE LAAGLANDSE ARCHEOLOGIE-POËZIEPRIJS

REGLEMENT LAAGLANDSE ARCHEOLOGIE POËZIEPRIJS

1
De dichters die meedoen aan de wedstrijd kiezen als inspiratiebron een archeologisch thema. Hierbij kunnen zij een beroep doen op een lijst die is samengesteld door Nederlandse archeologen, maar ook putten uit eigen ervaring of verbeeldingskracht. Het gedicht is geïnspireerd op een site waar opgravingen plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden), op een archeologische tentoonstelling of op een met de archeologische vindplaats verbonden verhaal. Het kan gaan om bekende plekken, maar ook om minder bekende en zelfs onontdekte archeologische sites. De thema’s op bovengenoemde lijst zijn veelal voorzien van een bondige beschrijving, met verwijzingen naar aanvullende bronnen, zodat de dichters zich inhoudelijk kunnen oriënteren en documenteren. Dichters kunnen de locatie mogelijk ook bezoeken. De Nationale Archeologiedagen, op 18, 19 en 20 juni 2021, bieden een goede gelegenheid om ideeën op te doen voor het schrijven van een gedicht. Tijdens hun bezoek kunnen de dichters de sfeer van de plek in zich opnemen en eventueel meedoen aan concrete activiteiten (zoals een opgraving), zodat er een intense beleving ontstaat als basis voor een bezield gedicht dat aansluit bij het archeologische thema.

2
De wedstrijd staat open voor deelnemers die op 1 januari 2021 veertien jaar of ouder zijn. Uitgesloten van deelname zijn de juryleden of familieleden daarvan en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

3
Elke deelnemer mag drie gedichten insturen met een maximale lengte van dertig regels, inclusief witregels en titel. Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Er is geen minimale lengte en er zijn geen beperkingen aan thematiek of stijl, anders dan dat het gedicht een archeologisch onderwerp heeft.

4
Het copyright op de gedichten berust bij de auteurs. De deelnemende gedichten mogen tot de prijsuitreiking niet worden gepubliceerd. De organisatie van de wedstrijd behoudt het recht om de gedichten uit de top twintig te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals publicatie op de website en social media. Door deelname aan de wedstrijd gaat men eveneens akkoord met opname van het gedicht in de wedstrijdbundel. Elke deelnemer stuurt maximaal drie gedichten in die niet eerder werden bekroond of gepubliceerd.

5
De gedichten worden anoniem beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit de Dichter des Vaderlands 2019-2021 Tsead Bruinja (voorzitter), Job Degenaar, Marie-France van Oorsouw en Merel van Slobbe. De jury kiest in eerste instantie een twintigtal genomineerden en vervolgens een drietal prijswinnaars waarvan de namen tijdens de proclamatie bekend worden gemaakt. De twintig genomineerde gedichten worden opgenomen in een wedstrijdbundel, tezamen met het juryrapport. De prijsuitreiking vindt plaats in november 2021, als onderdeel van een feestelijke proclamatie op een nog geheime, met de archeologie verbonden plek. Alle genomineerde dichters worden per e-mail uitgenodigd voor deze proclamatie. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie of briefwisseling mogelijk.

6
Aan de eerste prijs is een geldbedrag verbonden van duizend euro, aan de tweede prijs vijfhonderd euro en aan de derde prijs tweehonderd euro. Alle prijswinnaars en genomineerden ontvangen bovendien een exemplaar van de wedstrijdbundel. De prijzen worden persoonlijk in ontvangst genomen of, bij verhindering, door een bij de jury aangemelde plaatsvervanger. Een auteur kan niet meer dan één prijs winnen of met meer dan één gedicht in de wedstrijdbundel komen te staan.

7
Gedichten (maximaal drie per persoon) kun je (uitsluitend) digitaal insturen als een afzonderlijke bijlage (Word-document) bij een e-mailbericht. In deze bijlage vermeld je geen auteursnaam of andere persoonsgegevens. In de mail vermeld je de persoonsgegevens van de inzender (voornaam, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel de schuilnaam waaronder je je gedicht gepubliceerd wilt zien. Ten slotte vermeld je ook de titel of (bij het ontbreken daarvan) de beginregel van het als bijlage meegezonden bericht. In verband met de publicatie in de wedstrijdbundel moet het gedicht worden uitgevoerd in een zwart lettertype Times New Roman (12 punts). De pagina mag verder geen illustraties of andere opsmuk bevatten. De inzending moet uiterlijk op woensdag 30 juni 2021 worden ingestuurd naar: distri@achterland.nl onder vermelding van “LAAP-2021”. Inzendingen die niet aan voorgaande eisen voldoen, worden van deelname uitgesloten. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

8
De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs is een initiatief van de Stichting Achterland uit Zeist, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als missie het bouwen van bruggen tussen maatschappij en poëzie. Het initiatief ondervindt steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, de Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie. Bij bewezen succes is het streven de wedstrijd om het jaar te laten plaatsvinden.

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, De Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie.

Adres

Laan van Cattenbroek 53
3703 BJ Zeist