Privacy- en cookieverklaring

Privacy Statement Stichting Achterland

Algemeen
Uitgeverij Stichting Achterland stelt zich ten doel de literatuur, en in het bijzonder te poëzie, te stimuleren, onder meer door het samenstellen en publiceren van literaire boeken over Nederlandse steden, streken en provincies. Deze boeken komen tot stand in samenspraak met onze partners in de betreffende regio’s. Hierbij gaat het om publieke en private maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we ook in opdracht van deze organisaties. Van deze organisaties verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin. Stichting Achterland neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Indien uw organisatie participeert in een project van ons of ons een opdracht verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen administratief, gedurende de looptijd van het project, ten behoeve van de uitvoering daarvan.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen;
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

De doeleinden voor gegevensverzameling- en verwerking

Stichting Achterland verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • de redactionele verwerking van informatie tot kopij;
 • het vastleggen van afspraken in contractvorm;
 • de uitnodiging van de presentatie van de uitgave (het boek);
 • het doen van betalingen;
 • het voeren van de administratie en het innen van vorderingen;
 • de uitvoering of toepassing van de wet;
 • de verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten (bijvoorbeeld postregistratie en e-mailarchivering);
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • het onderhoud, het beheer, de beveiliging, het gebruik en de goede werking van computersystemen of computerprogramma’s binnen de organisatie van Stichting Achterland;
 • het behartigen van gerechtvaardigde belangen van Stichting Achterland in het kader van haar maatschappelijke taken en doelstelling.
 • Stichting Achterland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens gebruikt Stichting Achterland?
Per doeleinde verwerkt Stichting Achterland enkel uw persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Het belangrijkste doeleind waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is in het kader van de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. Hieronder worden de categorieën persoonsgegevens in dit kader uiteengezet:

 • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens  (bijvoorbeeld het e-mailadres) van participerende organisaties en opdrachtgevers; alsmede voornamen, voorletters en eventueel titulatuur van de contactpersonen die deze vertegenwoordigen en uit wier hoofde het contact met Stichting Achterland geschiedt;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst;
 • gegevens voor het innen van vorderingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Bewaartermijn
Stichting Achterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer deze termijnen verstreken zijn zorgt Stichting Achterland ervoor dat vernietiging van de betreffende persoonsgegevens op een beveiligde manier plaatsvindt. Stichting Achterland vindt het belangrijk dat ook het vernietigen van de persoonsgegevens met zorg plaatsvindt.

Website
Stichting Achterland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Achterland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Stichting Achterland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Achterland) tussen zit.

Bewerkers
Stichting Achterland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u c.q. uw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een aantal verwerkingen van persoonsgegevens is door ons uitbesteed aan leveranciers. Deze leveranciers worden ‘bewerkers’ genoemd. Stichting Achterland verstrekt uw minimaal noodzakelijke persoonsgegevens aan leveranciers die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van bijvoorbeeld het uitvoeren van het druk- en bindwerk en transport van de boeken die wij tot stand brengen. Daarbij kunt u denken aan leveranciers die noodzakelijk zijn betrokken bij de werkzaamheden, bijvoorbeeld een drukkerij, boekbinderij en/of transportbedrijf. Stichting Achterland heeft de vereiste contractuele en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden door de derde partij worden gebruikt. In bewerkersovereenkomsten heeft Stichting Achterland met deze partijen strikte afspraken gemaakt over hoe zij om dienen te gaan met de persoonsgegevens.

Wettelijke verplichting
Stichting Achterland is in sommige gevallen wettelijk verplichtpersoonsgegevens aan derden te verstrekken. In dit soort gevallen worden slechts persoonsgegevens verstrekt indien de daartoe bevoegde hier uitdrukkelijk en gericht om vraagt en daarnaast aangeeft op grond van welke wettelijke regeling de gegevens verstrekt moeten worden.

De beveiliging van persoonsgegevens
Aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens geeft Stichting Achterland prioriteit; wij hanteren een hoog beveiligingsniveau gezien de gevoeligheid van de persoonsgegevens.
Stichting Achterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens die zijn opgeslagen worden daarom met technische en organisatorische maatregelen passend beschermd, teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Medewerkers van Stichting Achterland zijn ook tot geheimhouding verplicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@achterland.nl

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Achterland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@achterland.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoekStichting Achterland, conform artikel 35 Wbp.Stichting Achterland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@achterland.nl.

Wijzigingen van het Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan raden we u aan om dit statement regelmatig te raadplegen.

Contact
Stichting Achterland, gevestigd aan de Laan van Cattenbroeck 53 te Zeist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen via info@achterland.nl. Jan-Paul Rosenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Achterland.

Disclaimer
Stichting Achterland realiseert zich dat op het moment van publicatie nog werk moet worden verricht om volledig aan dit privacy reglement te voldoen. De benodigde werkzaamheden en aanpassingen raken alle medewerkers van de organisatie. Onze directie volgt nauwlettend de voortgang van de implementatie.

Datum
Vastgesteld Stichting Achterland 1 mei 2018

Adres