Boekpresentaties

De presentaties van onze boeken, sluitstuk van het redactietraject, vinden plaats op bijzondere plekken en vallen samen met de overhandiging
van het eerste exemplaar aan burgemeester, Commissaris van de Koningin of gedeputeerde. Zelfs de Prins der Nederlanden nam al eens een
Achterlandboek in ontvangst.

Overhandiging eerste exemplaar STC-boek door STC-directeur Erik Hietbrink aan prins Willem-Alexander

Poëzie als bron en bestemming

herkomst en herkenning

Vanuit dit motto bouwt Stichting Achterland sinds haar oprichting in 1992 aan een serie boeken over Nederlandse steden, streken en provincies, al of niet met thema’s als ‘een literaire reis door de tijd’ of ‘een literaire reis langs het water’. Het gaat om in linnen gebonden boeken (formaat A5) met een tijdloze vormgeving, onderverdeeld in enkele tientallen ‘landmarks’, ofwel: spreads van twee tegenover elkaar liggende pagina’s, met links een foto van een markante plek en rechts een literair fragment (proza of poëzie) dat met de plek een directe of associatieve relatie heeft. Het begrip ‘markante plek’ kent een brede opvatting. Het gaat om monumentale panden, maar ook om hedendaagse architectuur, utiliteitsbouw en groen. De literaire teksten zijn overwegend van bekende Nederlandstalige auteurs, al kiezen we soms ook voor vertaald werk of dat van minder bekende (vaak jonge) auteurs. Meestal betreft het bestaande teksten, soms ook werk dat in opdracht tot stand komt. Een literair-historische introductie en een woord vooraf van een gemeente-, provincie- of regiobestuurder gaan aan de ‘landmarks’ vooraf.

Bij de opzet van onze boeken kiezen wij als vertrekpunt de plek. Deze heeft immers, in tegenstelling tot de literatuur, meestal een grote algemene bekendheid. Gezien de nadruk, binnen ons concept, op de landschappelijke context en de veelal grote hoeveelheid geschikte plekken en mogelijke combinaties van plekken en letteren, is het van belang een goede, vitale selectie van plekken te maken, alvorens tot literatuurstudie over te gaan. Daarom leggen wij tijdens het aanlooptraject van onze boeken contact met enkele tientallen ‘partners in poetry’, dat wil zeggen: organisaties die in brede zin zijn op te vatten als vormgevers van landschap en/of samenleving. Hen nodigen wij uit mee te denken over plekken die karakteristiek zijn voor het te beschrijven gebied, maar die ook iets vertellen over het maatschappelijk vormgeverschap en de symbolische betrokkenheid van de partners. Zodoende ontstaat, naast een literair-landschappelijke, ook een maatschappelijke oriëntatie op de betreffende regio en daarmee een nog hechtere herkenbaarheid voor het publiek. Veel van onze partners kiezen ervoor een concrete plek te adopteren en mee te werken aan de verspreiding van het uiteindelijke boek. Iedere titel wordt officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waarbij het eerste exemplaar wordt overhandigd aan het gemeente-, provincie- of regiobestuur. Deze boekpresentaties worden opgeluisterd door literaire voordrachten. De boeken worden via voorintekening en boekhandels verspreid. Ze zijn ook te bestellen via de boekwinkel van Stichting Achterland.

Adres